قرص های آنتی بیوگرام

تولید قرص های آنتی بیوگرام ( دیسک آنتی بیوگرام ) کیفیت ممتاز